Semolič Peter

Semolič PeterPeter Semolič, è nato a Ljubljana nel 1967. E’ autore di sei libri di poesia Tamarisk (1991), The Roses of Byzantium (1994), House Made of Words (1996), Circles Upon the Water (2000), Questions About the Path (2001) and Border (2002). Ha ricevuto molti premi per il suo lavoro, inclusi i due più importanti in Slovenia lo Jenko’s Poetry Prize e il Prešeren Prize.

(inediti)
traduzione dallo sloveno di Michele Obit

Odisej

Zdaj gledam drugo obalo. Naj se
Telemah ukvarja s jeznimi pastirji,
zvijačnimi trgovci … Včasih kdo
prisede: “Povej, kako je bilo nekoč.”
Govorim, izmišljam si vse bolj
neverjetne prigode, ženske strašim
s Polifemom in moške z Meduzo,
v oči mladeničev rišem hrepenenje
z opisi pesmi siren. Ko bi le vedeli …
Penelopa me bo preživela, njena
obsedenost s tkanjem, s katerim
naj bi rešila gospodarstvo tega kupa
kamenja sredi morja, mi najeda
živce. “Zakaj ne posedaš zgoraj,
v senci oljk? Pogrešaš morje, moj
gospod?” Takrat sem tiho, opirajoč
se na palico se odpravim sem dol
in sedem na skale. “Žaluje za
tovariši, ki jih je Pozejdon poklical
k sebi.” Zakaj nisem ostal z njimi
med srečnim ljudstvom Fajakov?
Odgovornost, odgovornost – kateri
trapasti bog se je spomnil takšne
neumnosti! Pripluli smo s soncem
nad temenom – otok kot zelen
dragulj sredi neskončne modrine,
vonj po pomladi in smeh deklet,
ki nabirajo rože. Ja, zakaj nisem
ostal z njimi, mojimi tovariši in
v njenem objemu? “Včasih se mi zdi,
kot da že gleda čez reko mrtvih,
drugo obalo.” Gledam drugo
obalo in žensko, ki stopa po njej
in mi – mar mi res? – vrača pogled.

Ljubljana, 19.februar 2014

Odissea

Ora vedo l’altra riva. Che sia
Telemaco a occuparsi dei pastori irati,
degli astuti mercanti… A volte qualcuno
si siede accanto: “Racconta com’era un tempo.”
Parlo, m’invento le storie
più incredibili, spavento le donne
con Polifemo e gli uomini con Medusa,
negli occhi dei giovani delineo la brama
con le descrizioni del canto delle sirene. Sapessero…
Penelope mi sopravviverà, la sua
ossessione con la tessitura, con cui
vorrebbe salvare l’economia di questo mucchio
di sassi in mezzo al mare, mi corrode
i nervi. “Perché non sali là,
all’ombra degli olivi? Senti la mancanza del mare, mio
signore?” Allora sto in silenzio, appoggiandomi
al bastone vado in basso
e mi siedo sulle rocce. “Piange
i compagni che Poseidone ha chiamato
a sé.” Perché non sono rimasto con loro
tra il popolo felice dei Feaci?
Responsabilità, responsabilità – a quale
stupido dio è sovvenuta una tale
sciocchezza! Approdammo con il sole
sull’oscurità – l’isola come una verde
gemma al centro dell’infinito azzurro,
l’odore di primavera e il sorriso delle ragazze
che raccolgono fiori. Sì, perché non sono
rimasto con loro, con i miei amici e
nel loro abbraccio? “A volte mi sembra
come se già guardasse oltre il fiume dei morti,
l’altra riva.” Guardo l’altra
riva e la donna che vi cammina
e – sarà vero? – mi ricambia lo sguardo.

Lubiana, 19 febbraio 2014

Recimo, da mu je ime Tomaž

Ne ozre se. Če bi se ozrl, bi lahko izginila,
potonila med sence, lahko bi, znervirana,
ker je pozabil dvigniti torto za hčerin rojstni
dan, sedla v avto in zdrvela v mesto, lahko
bi s preveliko hitrostjo pripeljala v prav tisti
ovinek, kjer še niso popravili ograje po zadnji
nesreči in zdrsnila s ceste; globoko spodaj
je reka, narasla od pomladnih nalivov, deroča
reka, ki odnese vse, kar pade vanjo, drevesna
debla, plastične vrečke, poginule živali, avte,
ljudi in medtem, ko bi jo tok odnašal proti
oddaljenemu morju, bi se on trudil zabavati
hčerko in njene prijateljice, si izmišljal vedno
nove in nove izgovore, zakaj mame še ni nazaj,
vse manj zagnano bi jo preklinjal, dokler se mu
ne bi jeza spremenila v zaskrbljenost in ta
v tesnobo; na skrivaj bi jo klical na mobi,
toda kako naj kdo sliši Balado za Adelino
z ušesi polnimi vode, kako naj se kdo oglasi
na klic s preklanimi usti, polnimi razbitih zob?
Ne ozre se. Če bi se ozrl, bi lahko izginila
brez vsakršnega pojasnila, sklepnega dejanja,
brez vsakršnega zaključka, lahko bi jo našli
mrtvo, nabuhlo in gnijočo teden dni kasneje,
ujeto v rogovilo podrtega drevesa, on pa bi
moral ostati trden za njuno hči, medtem ko
bi v njem vse razpadalo, vodenelo v kepo
tresoče se želatine. Počasi izpija nov kozarec
viskija, strmi v noč za oknom dnevne sobe,
ne ozre se, ko na tilniku začuti njen topli dotik,
ko jo zasliši zašepetati njegovo ime.

Ljubljana, 6. februar 2014

Diciamo che si chiama Tomaž

Non si guarda attorno. Se lo facesse potrebbe scomparire,
affondare nell’ombra, potrebbe, spazientita
perché ha dimenticato di ritirare la torta per il compleanno
della figlia, sedersi in auto e sfrecciare in città, potrebbe
a velocità troppo elevata giungere propria a quella
curva dove non hanno ancora messo a posto lo steccato dopo
l’ultimo incidente, e sbandare; molto più sotto
c’è il fiume, cresciuto dai rovesci primaverili, un fiume
impetuoso che porta via tutto ciò che vi cade, tronchi
d’albero, sacchetti in plastica, animali morti, auto,
persone, e mentre la corrente la trascinerebbe verso
il mare lontano, lui si sforzerebbe di far divertire
la figlia e le sue amiche, troverebbe sempre
nuovi e nuovi pretesti, perché la mamma non è tornata,
con sempre meno slancio la maledirebbe, sino a che
la rabbia non si trasformerebbe in preoccupazione e questa
in angoscia; di nascosto la chiamerebbe al celllulare,
ma come si può sentire la Ballade pour Adeline
con le orecchie piene d’acqua, come si può rispondere
alla chiamata con la bocca spaccata, piena di denti rotti?
Non si guarda attorno. Se lo facesse potrebbe scomparire
senza alcuna spiegazione, alcun atto risolutivo,
senza alcun finale, potrebbero trovarla
morta, tumida e marcescente una settimana dopo,
presa nel ramo di un albero spezzato, lui invece
dovrebbe rimanere forte per la loro figlia, mentre
tutto andrebbe in rovina, s’annacquerebbe in un grumo
di gelatina tremolante. Lentamente beve un altro bicchiere
di whisky, rimane a fissare la notte dalla finestra del soggiorno,
non si volta quando sente sulla nuca il suo caldo tocco,
quando la sente sussurrare il suo nome.

Lubiana, 6 febbraio 2014

Shotokan
Za Katjo

Za zdaj si še vsa tu. Z mamo, očetom, sestro,
poročeno na kmete, najboljšo prijateljico.
Gledaš publiko, sodnike, trenerja, “ki ti določa
mero”, del popolnosti, ki ti pripada. Prikloniš
se, zavzameš osnovni položaj. Izvedla boš
kato Enpi. Zahtevna je, morda prezahtevna
za tvoja leta. Vsekakor ti je najlepša in kar ti
je lepo, ti je tudi dobro in se ti prilega kot po
meri skrojeno krilo. Verjameš v skladnost
lepote in vrednosti. Preideš v prvi položaj.
Imaš trinajst let in ujela te je negotovost
pubertete, prva vprašanja o smislu obstoja,
prve skrbi o tvojem videzu: “Sem res lepa
ali me je samo zafrkaval?” Vendar ne tu, ne
zdaj – lastovka v letu, rojena leta 1683 nekje
na Japonskem, morda celo v eni izmed 36-tih
kitajskih družin. Dihaš. Čutiš, kako te dihanje
osredinja nase: publika izginja vrsto po vrsto
in se ob prvem kriku razblini kot duh
umorjenega iz Rašomona. Položaji sledijo
z morilsko natančnostjo: udarec, ob katerem
izgine tvoj oče, obramba, ob kateri izpuhtita
mama in sestra. Prišla si zmagat, toda ob
skoku in obratu v zraku izgine tudi želja
po zmagi. Vse izgine. Si samo še ti, z vsem
svojim bistvom prisotna v svojih gibih,
vdihih, izdihih, občasnih krikih, samo še ti
tukaj in zdaj, v tej točki. Ni te več. Ušla si nam
onkraj pojmljivega – resnična lastovka, ki
je izginila za črto obzorja, ne vemo, ali se boš
še kdaj vrnila v svoje staro gnezdo. V svoja
spraševanja, tavajoče iskanje resnice o
sebi. In potem glasen pok, trenutek, ko
se spet rodimo v tvojem pogledu, v školjki
tvojega ušesa. Zardela kot po ljubljenju
stojiš pred nami – močno in krhko dekle
hkrati, lastovka, ki se je vrnila in nam pusti,
da se za hip dotaknemo njenega perja,
rosnega od nepredstavljivih daljav.

Ljubljana, 1. marec 2014

Shotokan
Per Katja

Per ora sei ancora tutta qui. Con tua madre, il padre, la sorella
sposatasi al mondo contadino, la migliore amica.
Guardi il pubblico, gli arbitri, l’allenatore “che decide
la tua misura”, la parte dell’insieme che ti appartiene. T’inchini,
ti metti nella posizione base. Eseguirai
il kata Enpi. È impegnativo, forse troppo difficile
per la tua età. In ogni caso è per te il più bello e ciò
che per te è bello è anche buono e ti piace come una gonna
tagliata su misura. Credi nell’armonia
della bellezza e dei valori. Passi alla prima posizione.
Hai tredici anni e ti ha colto l’insicurezza
della pubertà, le prime domande sul senso dell’esistenza,
le prime preoccupazioni sul tuo aspetto: “Sono davvero bella
o mi ha solo preso in giro?” Ma non qui, non
ora – una rondine in volo, nata nel 1683 da qualche parte
in Giappone, forse addirittura in una delle 36
famiglie cinesi. Respiri. Senti come il respiro
si concentra in sé: il pubblico se ne va fila dopo fila
e al primo grido si disperde come lo spirito
dell’ucciso in Rashomon. Le posizioni si succedono
con precisione da omicida: un colpo con cui
scompare tuo padre, la difesa con la quale svaniscono
madre e sorella. Sei venuta per vincere, ma
con il salto e la rotazione in aria scompare anche il desiderio
di vittoria. Tutto scompare. Sei solo tu, con tutta
la tua essenza presente nei tuoi movimenti,
l’inspirare e l’espirare, a volte gridare, solo tu ancora
qui e ora, in questo punto. Non ci sei più. Ci sei scappata via
al di là del concepibile – una rondine vera che
è svanita dietro la linea d’orizzonte, non sappiamo
se farai mai ritorno al tuo vecchio nido. Nel tuo chiedere,
nel brancolare alla ricerca della verità
su di te. E poi un forte botto, il momento in cui
nuovamente nasciamo al tuo sguardo, nella conchiglia
del tuo orecchio. Arrossita come dopo l’amore
davanti a noi stai – una ragazza forte e fragile
allo stesso tempo, una rondine che è tornata e lascia
che per un attimo si possa toccare le sue piume,
bagnate di rugiada dalle inconcepibili distanze.

Lubiana, 1. marzo 2014

Barve

Tvoje oči so modre, modra je tvoja barva.
Na večer rumeni cvetovi forzicije in polna
luna nad bližnjimi nama bloki – storila si
korak in jaz, čeprav še rjav, hodim ob tebi,
nenadoma nič več opotekaje, tvoj korak
je dolg dvaintrideset let in diši kot oranža.
Nisem pričakoval, niti v sanjah – to noč sva
si delila v njih bel kruh in si potem priklicala,
nič več v sanjah, na obraz velike rdeče
cvetove. Katera barva ti je najljubša?
Kateri pevec? Katera pevka? Poletna žalost
je za nama in črni glas Lane del Rey ni več znak,
ampak samo še pesem kot vsaka druga.
Svetlo zelena trava, temno zelena v mesečini,
ti, ki še ne verjameš vase, jaz, ki sem verjel vate
od hipa, ko si prišla z rožmarinom in meto,
verjamem v naju. Barva tvojih oči se spreminja
s svetlobo, ponoči sijejo z lastno – zvezdi,
ki ju ne zastira več noben oblak temne snovi.

Ljubljana, 17. marec 2014

Colori

I tuoi occhi sono azzurri, azzurro è il tuo colore.
La sera i fiori gialli di forsythia e la luna
piena sopra i caseggiati a noi vicini – hai fatto
un passo ed io, anche se ancora marrone, cammino a te accanto,
all’improvviso nessun vacillamento, il tuo passo
è lungo trentadue anni e profuma d’arancio.
Non m’aspettavo, neanche nei sogni – stanotte
abbiamo ripartito in essi il pane bianco e poi hai rievocato,
non più nei sogni, sul volto i grandi fiori
rossi. Quale colore ami di più?
Quale cantore? Quale cantante? La mestizia estiva
è alle spalle e la voce nera di Lana del Rey non è più un segno
ma solo una canzone come tutte le altre.
L’erba verde chiara, verde scura al chiaro di luna,
tu, che ancora non credi in te, io, che ho creduto in te
dal momento in cui sei arrivata con il rosmarino e la menta,
credo in noi due. Il colore dei tuoi occhi cambia
alla luce, di notte brillano di luce propria – due stelle,
che nessuna nuvola di materia oscura offusca più.

Lubiana, 17 marzo 2014

Michele Obit (1966) vive a San Pietro al Natisone (Udine). Ha pubblicato le raccolte poetiche Notte delle radici (1988), Per certi versi / Po drugi strani (1995), Epifania del profondo / Epiphanje der Tiefe (Austria, 2001), Leta na oknu (2001), Mardeisargassi (2004), Quiebra-Canto (Colombia, 2004), Le parole nascono già sporche (2010) e Marginalia/Marginalije (Lubiana, 2010).
Ha tradotto in italiano i più importanti poeti sloveni delle giovani generazioni e scrittori come Miha Mazzini, Aleš Šteger e Boris Pahor.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...